ŠTO MJERIMO KADA MJERIMO SREĆU? METODOLOŠKI IZAZOVI ISTRAŽIVANJA SREĆE

Maja TADIĆ

Abstract


U suvremenoj psihologijskoj literaturi jasno se prepoznajeznačenje sreće u većini aspekata života pojedinca, tako danalazimo sve veći broj radova posvećenih ispitivanju onogašto čini život dobrim, kao i ispitivanju obilježja sretnih osobate odrednica zadovoljstva životom i kvalitete života. Pri tomese razmatraju pitanja vezana uz konceptualno određenjesreće, odnos sreće i psiholoških procesa te posljedice srećena raznim područjima funkcioniranja pojedinca. S obziromna to da je riječ o složenome konstruktu, sreća se čestodefinira, interpretira i mjeri na razne načine, tako da uliteraturi povremeno nailazimo na nejasnu terminologiju, ali ina metodološke nejasnoće i poteškoće. U ovome radunajprije ćemo dati jasnu definiciju konstrukta sreće, a zatimćemo se detaljno kritički osvrnuti na metodološke pristupemjerenju sreće, pri čemu ćemo obuhvatiti globalne, izravne ialternativne mjere sreće.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 81
  • PDF (Hrvatski) - 38


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096